درخواست عاملیت فروش (ویژه متقاضی حقوقی)

فرم درخواست عاملیت فروش ( متقاضی حقیقی)

سوابق و تجارب

سوابق فعالیت
نوع فعالیت
نام فعالیت
از سال
تا سال
 

آدرس و حوزه فعالیت

امکانات

در صورت اخذ عاملیت از شرکت هایی دیگر، مشخصات آنها را درج نمایید.
نام شرکت
از سال
تا سال